Zmiany w prawie. Zamawiający mają obowiązek dochodzenia kar umownych, których wobec regulacji tzw. ustawy covidowej nie mogli dotychczas potrącać i dochodzić.

Z dniem 24 sierpnia 2022 r. uchylony został art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z ww. regulacją zamawiający nie mógł potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie mógł dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W efekcie uchylenia ww. przepisu zamawiający powinni rozpocząć przeprowadzenie analizy kontraktów, w których w okresie obowiązywania zakazu m.in. potrącania kar umownych zaszły podstawy ich naliczenia, a następnie podjąć działania w kierunku ich dochodzenia.

W przypadku roszczeń, których dochodzenie zostało ograniczone na podstawie art. 15r1 ust. 1 i które dotyczyły zdarzeń powstałych:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.;

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku spornych okoliczności można skorzystać z drogi polubownego rozwiązania sporu w drodze koncyliacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza kancelaria przeprowadziła wiele takich postępowań. Wykonujemy również analizy kontraktów pod kątem naliczenia kar umownych i ich późniejszego dochodzenia.

Zapisz się do newslettera