Już od 29 lipca można składać wniosek o tzw. „wakacje kredytowe”, które oznaczają zawieszenie spłacenia aż 8 rat. – Nowy mechanizm to duża ulga dla kredytobiorców, ale też spore obciążenie dla branży bankowej – wynika z analizy przygotowanej przez mecenasa Adama Świeckiego.

Prawo do zawieszenia spłaty kredytu nie jest uzależnione od sytuacji finansowej, ani dochodów. Przysługuje każdemu kto spełni opisane w ustawie warunki. Finalnie kredytobiorca w tym roku może spłacić jeszcze tylko 1 ratę, a w kolejnym ograniczyć płatność do 8.

Z mechanizmu zawieszenia spłaty mogą skorzystać tylko osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach jako konsumenci. Oznacza to, że wakacje nie przysługują przedsiębiorcom, ani innym podmiotom gospodarczym. Zawieszenie spłaty nie dotyczy też kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Nie ma też znaczenia czy jest to kredyt ze zmiennym, czy stałym oprocentowaniem.

Tzw. „wakacje kredytowe” pozwalają zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że dotyczą one wyłącznie umów o kredyt hipoteczny zawieranych na zakup mieszkania lub domu, a także na budowę domu, w którym kredytobiorca planuje zamieszkać. Z mechanizmu wyłączone są z kolei nieruchomości kupowane z myślą o wynajmie. Jeśli ktoś ma dwa kredyty hipoteczne może skorzystać z zawieszenia spłaty tylko jednego z nich.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać w bankach od 29 lipca, w formie papierowej – czyli pisma wysłanego na adres banku lub złożonego w placówce, albo elektronicznie – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Wysłanie poprawnie wypełnionego wniosku zawiesza spłatę kredytu.

Co powinien zawierać wniosek o wakacje kredytowe?

  1. oznaczenie adresata, tj. kredytodawcy, który udzielił kredytu hipotecznego, o którego zawieszenie spłaty występujemy;
  2. oznaczenie kredytobiorcy, tj. osoby, która zaciągnęła kredyt, w przypadku, gdy umowa zawarta jest przez małżonków lub dwie osoby, wówczas obie te osoby muszą być wskazane we wniosku i musza się pod nim podpisać;
  3. oznaczenie umowy kredytowej, m.in. datę, numer, tytuł umowy;
  4. wskazanie okresów wnioskowanego zawieszania spłaty kredytu, tj. wymienienie miesięcy, w których chcemy zawieszania spłaty, przykładowo: sierpień 2022 r., wrzesień 2022 r., październik 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r. oraz styczeń 2023 r., kwiecień 2023, lipiec 2023 r., październik 2023 r.;
  5. oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  6. oświadczenie o treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Nie ma określonej daty, do której można złożyć wniosek, ale trzeba zdążyć przed terminem spłaty raty, o zawieszenie której się ubiega. Po zapłacie raty możliwość zawieszania jej spłaty przepada.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy. Skorzystanie z zawieszania spłaty kredytu nie wpływa na wysokość odsetek od kredytu. Okres zawieszenia spłaty wydłuża o tę samą liczbę miesięcy okres, na który udzielony został kredyt. Nie wymagana się przy tym aneksu do umowy, ani zmiany w księdze wieczystej, w której ujawnione jest zabezpieczenie hipoteczne kredytu.

 

Należy mieć na uwadze, że zawieszeniu nie podlegają opłaty związane z ubezpieczeniem oraz opłaty i prowizje powiązane z umową. Należności z tego tytułu bank może pobierać na dotychczasowych zasadach.