Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie wyjaśnień złożonych przez zamawiającego wciąż sprawia trudności interpretacyjne. Na co warto zatem zwracać uwagę przygotowując się do udziału w przetargu? Podpowiada mecenas Dorota Gaj.

 

Może się wydawać, że kwestia modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na skutek wyjaśnień złożonych przez zamawiającego nie powinna sprawiać trudności interpretacyjnych. Mimo to wykonawcy wciąż mają wątpliwości czy oferta powinna odpowiadać tylko pierwotnej treści SIWZ, czy też uwzględniać późniejsze wyjaśnienia zamawiającego. To często daje wykonawcom powód do zapoczątkowania sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli treść SIWZ budzi wątpliwości, wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niezrozumiałych zapisów. Zasadą jest, że za każdym razem gdy odpowiedzi nadają zapisom SIWZ inne znaczenie, mamy do czynienia z modyfikacją jej treści (zainteresowanym polecamy zapoznać się z wyrokiem KIO z dnia 10.05.2010r., KIO/UZP 687/10). Wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania służą doprecyzowaniu, rozwinięciu kwestii wynikających z postanowień, w celu przedstawienia ich celowościowego rozumienia, niedoprecyzowanych z rożnych przyczyn na etapie tworzenia SIWZ (wyrok KIO z dnia 28.01.2015r., KIO 110/15).

Na takie zagadnienie zwracała uwagę wielokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza także w sprawie, w której nasza kancelaria z sukcesem reprezentowała zamawiającego – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W tym przypadku jeden z wykonawców zauważył, że opis przedmiotu zamówienia zawiera wymóg załączenia dokumentów niewymienionych ani w treści SIWZ, ani w formularzu ofertowym. W związku z pytaniem zamawiający udzielił odpowiedzi, jedocześnie modyfikując treść specyfikacji. Większość wykonawców złożyła oferty zgodnie ze zmienioną treścią SIWZ, zaś jeden z nich nie uwzględnił treści wyjaśnień zamawiającego i w swoim odwołaniu domagał się unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, jako niezgodnej z treścią specyfikacji. Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła takiego stanowiska i oddaliła odwołanie.

Nad problematyką wyjaśnień do treści SIWZ pochylił się także Sąd Okręgowy w Warszawie. W wyroku z dnia 18.12.2002 r. (sygnatura akt V Ca 1311/02) stwierdził, że wyjaśnienia do SIWZ stanowią rodzaj wykładni autentycznej, która wiąże zamawiającego i wszystkich uczestników przetargu. Wobec tego wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji przez niezastosowanie się do wyjaśnień (wyrok KIO 10.05.2010r., KIO/UZP 687/10). Ponadto, publikując odpowiedzi zamawiający nie ma obowiązku wyraźnego zaznaczenia, że w tym zakresie dokonuje formalnej zmiany SIWZ. Wszelkie odpowiedzi na pytania wykonawców stanowią ze swojej istoty uzupełnienie treści specyfikacji (wyrok KIO z 12 maja 2010 roku, sygn. akt KIO/UZP 729/10).

Należy więc pamiętać, że wraz z podaniem wyjaśnień do publicznej wiadomości zamawiający jest związany ich treścią – interpretacja określonych zapisów SIWZ jest jednoznaczna. To oznacza, że wykonawcy są związani treścią specyfikacji z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z udzielonych przez zamawiającego odpowiedzi.

Każdy zamawiający ma obowiązek rzetelnie przygotować treści SIWZ. Jednak głównym celem zamówienia jest uzyskanie przedmiotu zamówienia o wymaganych właściwościach. Zamawiający, jako gospodarz postępowania, może – a nawet powinien – kształtować przedmiot zamówienia następczo przy udzielanych wyjaśnieniach.